Log In E-mail

Password


18. 12. 2018, 19:22

         
  Find song:
       
FOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTO

Visits from 25.8.2017:
TOPlist  A my chlapci z dzedziny

Spirit
FOTO
Spirit
Total views: 31
Print


  FILE DOWNLOAD
IDTYPXGKARPrice TimeBytesDownloadDEMOAuthorDate
63220. MIDIXGKaraoke3 ($ €)03:23405580DEMOPremiermusic15.06.2017
63221. MIDIXGKaraoke3 ($ €)03:23405710DEMOPremiermusic15.06.2017
63222. MIDIXGKaraoke3 ($ €)03:23476360DEMOPremiermusic15.06.2017
63224. MIDIXGKaraoke3 ($ €)03:23405680DEMOPremiermusic15.06.2017
63226. MIDIXGKaraoke3 ($ €)03:23405710DEMOPremiermusic15.06.2017


  Attachment to the song

A my chlapci z dzedziny

Intro: //: G / G / Ami / Ami / C / D / G / C D ://


A my chlapci z dzedziny, zábavu Vám dneškaj hráme, 

Bo v dzedzine šicke ľudze, tancovac a špivac známe. 

A my chlapci z dzedziny, zábavu Vám dneškaj hráme, 

Bo v dzedzine šicke ľudze, tancovac a špivac známe. 
                  

Tancujeme, špívame, palenočku popíjame,

A tej mojej najmilejšej, pod oblačkom zašpívame.

Bile líčka, čárne očka, to je moja frajíročka,

Vezmem sebe za ženu, už do budúceho ročka.


Solo: //: A / A / Hmi / Hmi / D / E / A / D E ://


Či Vám muzikanci struny po pukali, že sce na Východze, už dluho nehrali.

Dluho sce nehrali, struny neladzili, ale sce v karčmičke palenečku pili.


solo:  //: A / A / E / D / E / A :// 
  

//: Muzikanci zo Spiša, zábavu Vám, dneškaj hrajú,

  Po zábave, šicke ľudze tancovac a špivac znajú. ://


Solo:  //: A / A / Hmi / Hmi / D / E / A / D E :// A


A my chlap-ci z_dze-dzi-ny, zá-ba-vu Vám dneš-kaj hrá-me, 
Bo v_dze-dzi-ne šic-ke ľud-ze, tan-co-vac a špi-vac zná-me. 
A my chlap-ci z_dze-dzi-ny, zá-ba-vu Vám dneš-kaj hrá-me, 
Bo v_dze-dzi-ne šic-ke ľud-ze, tan-co-vac a špi-vac zná-me. 
                  
Tan-cu-je-me, špí-va-me, pa-le-noč-ku po-pí-ja-me,
A tej mo-jej naj-mi-lej-šej, pod ob-lač-kom za-špí-va-me.
Bi-le líč-ka, čár-ne oč-ka, to je mo-ja fra-jí-roč-ka,
Vez-mem se-be za že-nu, už do bu-dú-ce-ho roč-ka.

Či Vám mu-zi-ka-nci stru-ny po-pu-ka-li, že sce na Vý-cho-dze, už dlu-ho ne-hra-li.
Dlu-ho sce ne-hra-li, stru-ny ne-la-dzi-li, a-le sce v_kar-čmi-čke pa-le-ne-čku pi-li.

Mu-zi-ka-nci zo Spi-ša, zá-ba-vu Vám, dneš-kaj hra-jú,
Po zá-ba-ve, šic-ke ľud-ze tan-co-vac a špi-vac zna-jú. 
Mu-zi-ka-nci zo Spi-ša, zá-ba-vu Vám, dneš-kaj hra-jú,
Po zá-ba-ve, šic-ke ľud-ze tan-co-vac a špi-vac zna-jú.

Lyrics send: Premiermusic


  INFO
Archive of server:
Total lyrics31222
Total midi files67128
Total karaoke45227
Total XG files25549
Total authors7572
 
  Procedure:
1. Registration user
2. Pay Kredit ($ or €)
3. Download file